Art@Site www.artatsite.com Ladislav Šaloun Statue of Jan Hus
Artist:

Ladislav Šaloun

Title:

Statue of Jan Hus

Year:
1915
Adress:
Staroměstské náměstí
Website:
www.wikipedia.org:
K lidu Čech a dalších regionů v okolí Prahy, Jan Hus se stal symbolem nesouhlasu a symbol síly proti despotických režimů. Jeho odpor k ovládání kostela ze strany Vatikánu dal sílu těm, kteří proti kontrolu českých zemí od Habsburků v 19. století, a Hus brzy se stal symbolem boje proti habsburské vlády. Říká se, že stát arogantně na náměstí v vzdoru katedrále před sebou. V roce 1918, Mariánský sloup, který byl postaven na náměstí krátce po válce třicetileté byl zničen v oslavě nezávislosti habsburské říše.
Když Československo bylo za komunistického režimu, jak sedí u nohou pomníku Mistra Jana Husa se stal způsob, jak klidně vyjádřit svůj názor a opozici proti komunistické vlády.

www.prague.cz:
Pomník se skládá ze sochy Jana Husa a soch českých lidí kolem něj. Jan Hus socha se dívá na kostele Matky Boží před Týnem, který byl hlavní kostel husity mezi 1419 a 1621. Lidé kolem něj jsou husitských bojovníků na jedné straně a na druhé straně jsou lidé poklonil, nucený vycestovat do 1620s, po povstání českých stavů byl poražen.
Nápisy na pomník mistra Jana Husa byl přidán po samostatné republiky Československo byla založena v roce 1918 zní:"Milujte se navzájem, a přejeme pravdu všem" (Jan Hus's slova), "Live národa posvátný v Boha, Don 'T zemřít", " Věřím, že hněv hromy přestanou a že vláda vašich záležitostí se vrátí do svých rukou, českých lidových"a" Kdo jsou to bojovníci Boha a jeho zákona"(slova z hymny Husitské bojovníci).

www.wikipedia.org:
Šaloun se narodil v roce 1870 v Praze a studoval v ateliérech Tomáše Seidana a Bohuslava Schnircha. [1] Podílel se jako umělec v Spolek výtvarných umělců Mánes, Nezávislý vzdělání mu umožnila, aby se zabránilo vlivu Josefa Václava Myslbeka, hledá místo pro práci Auguste Rodin. On byl později přijat do prestižní Akademie věd České republiky v roce 1912, ale nikdy se tam výcvik. V roce 1927 byl jmenován občanské umělecký poradce pro města Prahy v roce 1927, a v roce 1946 byl poctěn tím, že je jmenován národní umělec.

Translation
www.wikipedia.org:
To the people of Bohemia and other regions around Prague, Jan Hus became a symbol of dissidence and a symbol of strength against oppressive regimes. His opposition to church control by the Vatican gave strength to those who opposed control of Czech lands by the Habsburgs in the 19th century, and Hus soon became a symbol of anti-Habsburg rule. He is said to stand arrogantly in the square in defiance of the cathedral before him.[1] In 1918, a Marian Column that had been erected in the square shortly after the Thirty Years' War was demolished in celebration of independence from the Habsburg empire.
When Czechoslovakia was under Communist rule, sitting at the feet of the Jan Hus memorial became a way of quietly expressing their opinion and opposition against the Communist rule.

www.prague.cz:
The monument consists of Jan Hus statue and statues of Czech people around him. Jan Hus statue is looking at the Church of Our Lady Before Tyn, which was the main church of the Hussites between 1419 and 1621. The people around him are the Hussite warriors on one side and on the other side there are prostrated people, forced to leave the country in 1620s, after the rebellion of Czech estates was defeated.
The inscriptions on the Jan Hus Monument were added after the independent republic Czechoslovakia was founded in 1918. It reads: “Love each other and wish the truth to everyone” (Jan Hus´s words), “Live, nation sacred in God, don´t die”, “I believe, that the anger thunders will cease and that the government of your affairs will return to your hands, Czech folk” and “Who are the warriors of God and his law” (words from the anthem of the Hussite warriors).

www.wikipedia.org:
Šaloun was born in 1870 in Prague and he studied in the studios of Tomáš Seidan and Bohuslav Schnirch.[1] He was involved as an artist in the Mánes Union of Fine Arts, This independent education allowed him to avoid the influence of Josef Václav Myslbek, looking instead to the work of Auguste Rodin. He was later admitted to the prestigious Czech Academy of Sciences in 1912 but never took training there. In 1927 he was appointed the civic artistic advisor for the city of Prague in 1927, and in 1946 was honored by being named a National Artist.