Art@Site www.artatsite.com Milan Vácha Dukla
Artist:

Milan Vácha

Title:

Dukla

Year:
1988
Adress:
Metro Station Nové Butovice
Website:
www.waymarking.com:
Plastika vznikla v roce 1988 jako soucást úpravy okolí nove vybudované stanice metra, tehdy nazvané Dukelská. Dukla je malé mestecko v Polsku pri hranici se Slovenskem, které se stalo za komunistického režimu symbolem ceskoslovenského osvobozovacího boje proti nemeckým okupantum. V oblasti toho mestecka probíhaly kruté boje o karpatské prusmyky, do kterých byla zapojena také ceskoslovenská vojenská jednotka v Sovetském svazu. Na tomto míste tato jednotka poprvé vstoupila na území bývalého Ceskoslovenska. Jméno Dukla se stalo ikonou a symbolem, casto využívaným komunistickou propagandou.

www.wikipedia.org:
Doc. Milan Vácha (* 9. prosince 1944 Praha[1]) je český akademický sochař. Kreslil od svých pěti let. Když mu bylo devět let, začal docházet k malíři jménem Čihákovi. Bez problému složil zkoušky na Střední uměleckou školu Václava Hollara v Praze. Původně chtěl být malířem, až po 2. ročníku ho to táhlo spíše k sochařině.
Po ukončení střední školy vystudoval Akademii výtvarného umění v Praze v ateliéru profesora Vincence Makovského a profesora Karla Lidického.
Během studia i po jeho ukončení pracoval jako kamenosochař na obnově pražských památek. Umění v té době bylo hodně dotované, dělala se témata především jako „matka s dětmi“. Ten, kdo to nechtěl dělat, nedokázal se uživit. Živilo se řemeslem.
V 70. letech začal spolupracovat s architekty, kteří se soustředili na interiér i exteriér. S nimi spolupracuje dodnes. Roku 1973 udělal konkurz na architekturu na Katedru výtvarných umění. Učil zde architekty sochařině. Působil zde do roku 1995, pak ještě 3 roky jako externista.

Translation
www.waymarking.com:
Sculpture was created in 1988 as part of designing around the newly built subway station, then named Dukelská. Dukla is a small town in Poland the border with Slovakia, which became a symbol of the communist regime of the Czechoslovak liberation struggle against the German occupiers. In the area of the town took place the cruel struggle for Carpathian passes, in which he was also involved Czechoslovak military unit in the Soviet Union. At this point, this unit first entered the territory of the former Czechoslovakia. Name Dukla became an icon and a symbol often used by Communist propaganda.

www.wikipedia.org:
Doc. Milan Vacha (* Praha 9 December 1944 [1]) is a Czech sculptor. Drawn from the age of five. When he was nine years old, I started going to the painter named ČIHÁK. No problem he passed the Secondary Art School of Vaclav Hollar in Prague. Originally meant to be a painter until after the 2nd year he was drawn more to the sculptor.
After high school, he graduated from the Academy of Fine Arts in Prague in the studio of Professor Vincent Makovsky and Professor Karl Lidický.
During his studies and after its completion he worked as a sculptor on the restoration of historical monuments. Art at the time was a lot of subsidized doing with themes primarily as"mother with children." Whoever wanted to do it, he could not make a living. Nurtured the craft.
In the 70s he began collaborating with architects, who focused on the interior and exterior. Cooperate with them to this day. In 1973 he did an audition for architecture at the Department of Fine Arts. He taught sculptor architects here. He worked there until 1995, then another three years as external.