Art@Site www.artatsite.com Karin Daan Het Homomonument
Artist:

Karin Daan

Title:

Het Homomonument

Year:
1987
Adress:
Westermarkt
Website:
www.dwaalmachine.sjonges.nl:
Tijdens de onthulling op 5 september 1987 was het Homomonument op de Westermarkt in Amsterdam het eerste monument voor homoseksuelen ter wereld. Het werk markeert ook een belangrijke stap in de ontwikkeling van Karin Daan (1944) als beeldend kunstenaar. Het monument kan bestempeld worden als 'omgevingskunstwerk' omdat het volledig is ingepast in de omgeving. Maar door er een symbolische betekenis aan toe te voegen week Daan af van de opvattingen die binnen de omgevingskunst gangbaar waren. Het monument voor de homobeweging bestaat uit drie marmeren gelijkzijdige driehoeken met zijden van 10 meter. Samen vormen ze een driehoek met zijden van 36 meter. Daan koos voor het motief van de roze driehoek omdat het gebruikt werd als een onderscheidingsteken voor homo's in Duitse concentratiekampen. Na de oorlog handhaafde de homobeweging het teken en gaf het een nieuwe inhoud, namelijk die van zelfbewustzijn en trots. In de drie punten van één grote roze driehoek, die is aangegeven als contour in het wegdek, zijn drie marmeren driehoeken aangebracht. Elk van de driehoeken is gericht op plekken in de stad die belangrijk zijn voor de homobeweging. Het meest in het oog springende exemplaar is gesitueerd in de knik van de kadewand van de Keizersgracht en daalt trapsgewijs af tot een boven het water hangend 'terras'. Op dit deel, dat naar het Nationale Monument op de Dam wijst, worden regelmatig bloemen neergelegd, veelal als eerbetoon aan een aidsslachtoffer. De twee andere driehoeken zijn opgenomen in de bestrating van de Westermarkt. Een van deze driehoeken wijst naar het Anne Frank Huis en bevat de tekst 'NAAR VRIENDSCHAP ZULK EEN MATELOOS VERLANGEN', afkomstig uit het gedicht 'Aan eenen jongen visscher' van Jacob Israël de Haan (1881-1924), de eerste Nederlandse auteur die voor zijn homoseksualiteit uitkwam. De derde driehoek ligt zestig centimeter hoger dan het straatniveau en wordt gebruikt tijdens evenementen. Deze 'podiumdriehoek', die ook gewoon dienst kan doen als zitmeubel, wijst naar het nabijgelegen COC.

www.wikipedia.org:
Het Homomonument is een gedenkteken op de Westermarkt, gelegen tussen de Westerkerk en de Keizersgracht in de binnenstad van Amsterdam. Het monument werd onthuld in 1987 en bestaat uit drie roze granieten driehoeken, die zodanig zijn neergelegd dat ze samen een grote driehoek vormen.
Het dient ter herdenking van alle homoseksuele mannen en vrouwen die zijn vervolgd vanwege hun geaardheid en hen te inspireren en te steunen in hun strijd voor erkenning, en tegen onderdrukking en discriminatie. Later zijn ook in Den Haag en Utrecht en in diverse andere steden en plaatsen in de wereld homomonumenten geplaatst.

www.4en5mei.nl:
Kunstenares Karin Daan heeft haar ontwerp als volgt omschreven: 'Het mooiste vind ik dat het monument zich als het ware inweeft in de plek, als een borduursel, dat het alleen van bovenaf als totaliteit is te zien en dat de driehoek verweeft met de stedelijke en maatschappelijke ruimte, dat bijvoorbeeld de taxichauffeurs midden in het monument staan en zich daar nauwelijks van bewust zijn. Dat vind ik de mooiste component van het homomonument: we zijn er, trots en sterk als graniet, het monument bindt ons aan elkaar hier en nu, maar we zijn evenzeer verweven met de stad en de maatschappij in een grotere tijd en ruimte.'

Translation
www.dwaalmachine.sjonges.nl:
during the unveiling on september 5, 1987 was the Homomonument on the westermarkt in Amsterdam the first monument to homosexuals in the world. The work also marks an important step in the development of ND D (1944) as a visual artist. The monument can be labeled as ' omgevingskunst ' because it is fully integrated into the work environment. But by putting a symbolic meaning to add week Daan off of views expressed within the ambient art were common. The monument for the gay movement consists of three marble equilateral triangles with sides of 10 meters. Together they form a triangle with sides of 36 metres. Daan chose the motif of the pink triangle because it was used as a distinguishing sign for gays in German concentration camps. After the war maintained the gay movement the sign and gave it a new content, namely that of self-awareness and pride. In the three points of one large pink triangle, which is declared as contour in the road surface, are three marble triangles made. Each of the triangles is aimed at places in the city that are important for the gay movement. The most striking instance is located in the nod of the quay wall of the Keizersgracht and drops hanging above the water cascade down to a ' terrace '. On this part, that points to the National Monument on the Dam, are regularly laid down flowers, mostly as a tribute to an aids victim. The two other triangles are included in the paving of the westermarkt. One of these triangles pointing to the Anne Frank House and contains the text ' to DESIRE SUCH a FRIENDSHIP BEYOND MEASURE ', originating from the poem ' To one of ' Jacob Israel de Haan boy visscher (1881-1924), the first Dutch author who for his homosexuality came out. The third triangle is sixty centimeters higher than the street level and is used during events. This ' stage triangle", which also can be used as seating, pointing to the nearby COC.

www.wikipedia.org:
The Homomonument is a Memorial on the westermarkt, located between the Western Church and the Keizersgracht in the Centre of Amsterdam. The monument was unveiled in 1987 and consists of three pink granite triangles, which are laid down in such a way that they put together a great triangle.
it serves commemorating all gay men and women who are persecuted because of their orientation and to inspire and support them in their struggle for recognition, and against oppression and discrimination. Later, also in the Hague and Utrecht and in various other cities and places in the world gay monuments placed.

www.4en5mei.nl:
Artist Karin Daan has her design as follows: ' like most I inweeft that the monument, as it were, in the spot, curiously, that it only from above as totality is shown and that the triangle interweaves with the urban and social space, that for example the taxi drivers in the middle of the monument and are hardly aware of it. That I find the most beautiful component of the Homomonument: we are there, proud and strong as granite, the monument binds us to each other here and now, but we are equally interwoven with the city and the larger society in a time and space. '