Art@Site www.artatsite.com Ubbo Scheffer Familie
Artist:

Ubbo Scheffer

Title:

Familie

Year:
1975
Adress:
Amstelpark
Website:
Kan kunst grappig zijn?
Familie van Ubbo Scheffers is een grappig kunstwerk. Alles is gemaakt van schijven en bollen. Een vrouw met een hoedje, een meisje met een kokerrokje en een kindje staan dicht bij elkaar. Een echtpaar in omhelzing en een kindje staan apart.
Dit kunstwerk bewijst dat kunst grappig kan zijn. Misschien is het wel iets over de top. Eerlijk gezegd vind ik een kunstwerk als Spiraal II ook al behoorlijk grappig.
Door Theo, www.artatsite.com

Vergelijking met andere werken
De gladde betonnen plaat van East West Gate van Yuyu Yang (New York, afbeelding 1,meer informatie) is ondoordringbaar. De glimmende perfecte ronde schijf weerspiegelt de stad met een kleine vervorming. De schijf is te groot om te kunnen passen in de cirkelvormige uitsparing in de beton.
Voor mij is dit een meedogenloos kunstwerk. De twee elementen verwijzen enigszins naar elkaar maar lijken niet in staat tot toenadering.
Dit kunstwerk staat in groot contrast met Family Group van Henry Moore. Ook hier zijn cirkels gebruikt. De cirkelvormige onderdelen reiken en omarmen elkaar.

Een cirkel kan gesloten zijn en kan gevoelloos zijn. Spiraal II van Piet Killaars (Rotterdam, afbeelding 2,meer informatie) speelt met meerdere cirkels en wordt daarmee speels. De cirkels zijn open en vormen tezamen ook een open cirkel.
Toch zegt Spiraal II mij niet zoveel. Wellicht wil Pier Killaars iets zeggen over het plezier dat techniek geeft. Maar dit komt er niet uit.
In dat opzicht lijkt het op Zonder Titel van Wicher Meursing. Ook hier wordt met ronde vormen gespeeld maar is geen verwijzing naar iets concreets. Het blijven sympathieke cirkels zonder veel gevoel.

De cirkels die naar binnen en naar buiten gaan bij Zonder Titel van Wicher Meursing (Amsterdam, afbeelding 3,meer informatie), zijn sympathiek. Maar het kunstwerk zegt volgens mij niet zoveel méér.
Misschien zou Zonder Titel een soort bank in het park kunnen zijn. Misschien is dit een bank van vriendelijk in elkaar grijpende onderdelen van machines.
Het glimmende en koude materiaal stoot mij een beetje af. Wat zou er gebeuren als gekozen zou zijn voor natuursteen, zoals bij Abstract Sculpture? Dan zou je de neiging hebben om dichtbij te komen, het materiaal te bekijken en te voelen. Misschien zou je even gaan zitten, als het een prettig materiaal blijkt te zijn.
Door Theo, www.artatsite.com

Een grote ronde vorm gaat bij Abstract Sculpture van Cynthia Swire (Hong Kong, afbeelding 4,meer informatie) over naar een kleine krul. Deze vorm is goed zichtbaar terwijl het gemaakt is uit witte marmer met kleine kleurverschillen.
Een uiterst simpele vorm roept veel verschillende emoties op; van rust, warmte, zachtheid, harmonie, beheersing, essentie. Afhankelijk van de locatie kan het kunstwerk oproepen tot zachte warmte maar ook tot vredelievende puurheid.
Abstract Sculpture is een goede inspiratiebron. Het zou bijvoorbeeld East West Gate verrijken met een natuurlijk materiaal of elegante vorm en zodoende meer gevoel geven.

Henry Moore weet met Family Group (Shanghai, afbeelding 5,meer informatie) emoties uit te drukken met abstracte vormen. De man omhelst het kind en de vrouw maakt contact.
Het lijkt of de benen gemaakt zijn uit hout. Volgens mij wil Henry Moore hiermee zeggen dat het gezin een basis vormen.
De natuurlijkheid kan een goede imput geven aan Familie van Ubbo Scheffer. Daardoor zou dit beeld meer gelaagdheid krijgen.

Askulap van Volkmar Haase (Berlin, afbeelding 6,meer informatie) is een kunstwerk dat architectonische kwaliteiten heeft; het zou een functioneel object kunnen zijn als bijvoorbeeld een trappenhuis.
Dit kunstwerk zou meer gevoel kunnen oproepen door het méér te laten lijken op een persoon, zoals Family Group dit doet.
Het zou ook artistieker kunnen worden door gebruik te maken van een natuurlijk materiaal, zoals Abstract Sculpture dat doet.
Door Theo, www.artatsite.com

Can art be funny?
Family of Ubbo Scheffers is a funny artwork. Everything is made of cylinders and balls. A woman with a little hat, a girl with a tube skirt and a small kit are standing close to each other. A couple in embrace and a child are apart.
This work of art proves that art can be funny. Maybe it’s a little too much. Frankly, I find for instance Spiraal II funny enough as an artwork.
By Theo, www.artatsite.com

Compared with other works
The flat concrete slab of East West Gate by Yuyu Yang (New York, picture 1, more information) is impervious. The shiny perfect round disk reflects the city with a small distortion. The disk is too large to fit into the circular recess in the concrete.
For me this is a ruthless work of art. The two elements refer somewhat to each other but seem to be unable to rapprochement.
This artwork is in great contrast with Family Group by Henry Moore. Here are circles, also. These circular parts reach out and embrace each other.

A circle can be closed and can numb. Spiraal II by Piet Killaars (Rotterdam, picture 2, more information) plays with multiple circles and is thereby playful. The circles are open and also create an open circle.
Still, Spiraal II does not say much to me. Perhaps Piet Killaars wants to say something about the fun that technique brings. But this does not come out.
In that respect it resembles to Untitled by Wicher Meursing. Also here with round shapes playing together but there is no reference to something concrete. They remain sympathic circles without much sensitivity.

The circles that inward and go outside at Untitled by Wicher Meursing (Amsterdam, picture 3, more information), are sympathetic. But the artwork does not say so much more.
Perhaps Untitled would be a kind of park bench. Maybe this is a bench of sensitively places parts of machines.
The shiny and cold material repels me al little. What would happen if natural stone was chosen, such as with Swire Properties? Then you would have a desire to get close, to view the material and feel it. Maybe you would even sit down, when it happens to be made of a nice material.
By Theo, www.artatsite.com

The large round shape of Abract Sculpture Cynthia Sah (Hong Kong, picture 4, more information) changes into a small curl. This form is clearly visible while it is made of white marble with small color differences.
An extremely simple form raises many different emotions; of peace, warmth, gentleness, harmony, control, essence. Depending on which location the artwork is standing, it can call for gentle warmth but also for peaceful purity.
Abstract Sculpture is a good source of inspiration. It would, for example, suggest to add a natural material or elegant shape to East West Gate to give more sensitivity.

Henry Moore is with Family Group (Shanghai, picture 5, more information) capable to express emotions with abstract forms. The man embraces the child and the woman makes contact.
It looks like the legs are made out of wood. I think Henry Moore would like to say that the familiy is a basis.
The naturalness can be a good imput to Familie by Ubbo Scheffer. This would make this artwork more layered.

Askulap by Volkmar Haase (Berlin, picture 6, more information) is an artwork that has architectural qualities. It could be a functional object like for instance a stairwell.
This artwork would call for more feelings, if the artwork would resemble more a person, such like Family Group.
It would also be more artistically when natural material was used, such as Abstract Sculpture does.
By Theo, www.artatsite.com

www.amsterdam.nl:
Het kunstwerk staat op een grasveld in het Amstelpark en bestaat uit een driedelige beeldengroep van figuren van verschillende formaten samengesteld uit cilinder- en bolvormen. In het beeld zijn ouders en kinderen te herkennen. Ubbo Scheffer (1924-1998) was oprichter van de Academie van Bouwkunst in Breda. Hij ontving in 1962 de Culturele prijs van de Gemeente Arnhem.

www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
Op een grasveld in het Amstelpark staat een driedelige beeldengroep van Ubbo Scheffer. In dit werk, Familie uit 1975, zijn in geabstraheerde vorm een vader, een moeder en kinderen te herkennen.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Het beeld werd geplaatst voor de Biennale Amstelpark-75 en daarna aangekocht door de stad Amsterdam. Het staat opgesteld voor het rosarium.

Translation
www.amsterdam.nl:
The artwork stands on a lawn in the Amstel park and consists of a three-part Group of statues of figures from various formats made up of cylinder and spheres. In the image to recognize his parents and children. Ubbo Scheffer (1924-1998) was founder of the Academy of architecture in Breda. In 1962 he received the cultural prize of the municipality of Arnhem.

www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
On a lawn in the Amstel park is a three-part sculpture group by Ubbo Scheffer. In this work, family from 1975, in abstracted form a father, a mother and children to spot.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
the image was posted for the Biennale amstelpark-75 and then purchased by the city of Amsterdam. It is compiled for the rosarium.