Art@Site www.artatsite.com Hildo Krop Lyceumbrug
Artist:

Hildo Krop

Title:

Lyceumbrug

Year:
1928
Adress:
Olympiaplein
Website:
www.amsterdam.nl:
Aan de kant van het Lyceum staan twee imposante beeldhouwwerken op de pijlers van de brug. De een is een beeld van een vader die zijn zoon laat kennis maken met de wereld van de techniek. Bij zijn voet is een tandwiel te zien en in het voetstuk een reliëf van een meeuw.
Het andere is een beeld van een moeder die haar dochter de schoonheid van een roos laat zien. In het voetstuk is een zwaluw afgebeeld. Aan de overzijde van de brug staan de zoon en dochter afgebeeld als jonge volwassenen met lelies (onschuld) en papyruspluimen (groei). De golf achter de jongen stelt de onstuimige tijd van het opgroeien voor. De individuen staan diagonaal tegenover moeder met dochter en vader met zoon en hebben de weg naar zelfstandigheid afgelegd, een belangrijke periode is overbrugd. Deze symboliek verwijst naar de schooltijd op het aangrenzende Amsterdams Lyceum.
Het gezinsleven was een belangrijk thema bij de beeldhouwkunst van Hildo Krop; hij gebruikte vaak zichzelf en zijn gezin als model voor zijn beelden. De beeldhouwwerken op de Lyceumbrug tegenover het Amsterdams Lyceum zijn hier een duidelijk voorbeeld van.
Na een restauratie in 2007 zijn de beelden in 2008 weer teruggeplaatst. Enkele beelden zijn door replica's vervangen en de anderen zijn geïmpregneerd.
Deze brug van architect Pieter Lodewijk Kramer met symbolische sculpturen van Krop, aangebouwde steigers en twee brughuisjes is van grote cultuurhistorische- en stedenbouwkundige waarde. Het is een voorbeeld van expressionistische bruggenbouw. De ligging van de brug vormt een verbinding tussen de oude stad aan de noordzijde richting Vondelpark en de nieuwe stad naar de kant van het Olympiaplein aan de zuidzijde.

www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
De Lyceumbrug die van het Amsterdams Lyceum naar het Olympiaplein voert is niet alleen architectonisch, maar ook stedenbouwkundig gezien een meesterwerk. Van deze brug heeft de architect Piet Kramer het brugdek vrijwel vlak gehouden om te voorkomen dat het schoolgebouw visueel lager ligt. De vier beelden van Hildo Krop verwijzen thematisch naar het onderwijs. De lage beelden stellen een jongen en een meisje voor, te midden van gestileerde lelies (symbool van puurheid) en Egyptische lotusbloemen. De hoge beelden laten moeder en dochter met bloemen zien, terwijl aan de overzijde de vader en zoon verbeeld zijn te midden van gereedschap. De vier beelden verwijzen naar jeugd, opvoeding en onderwijs en daarmee naar het schoolgebouw.

www.rijksmonumenten.nl:
Het beeldhouwwerk aan de landhoofden van de brug is van Hildo Krop. Beeldhouwwerk op de verhoogde pijlers aan de zijde van het Lyceum aan de ene kant (O) voorstellende een zittende man, die zijn zoon kennis laat maken met de wereld van de techniek. Aan de andere kant (W) toont een zittende moeder haar dochter de schoonheid van een bloem. Aan de overzijde van de brug op de landhoofden en diagonaal ten opzichte van elkaar sculpturen van dochter en zoon, als volwassenen. Alle beelden van Franse Kalksteen.

Translation
www.amsterdam.nl:
On the side of the Lyceum are two imposing sculptures on the pillars of the bridge. The one is an image of a father who let his son get acquainted with the world of technology. At its foot is a gear to see and in the pedestal a relief of a Seagull.
The other is an image of a mother carrying her daughter shows the beauty of a rose. In the base is a swallow shown. On the other side of the bridge are the son and daughter portrayed as young adults with lilies (innocence) and papyrus plumes (growth). The Gulf behind the boy sets the heady time of growing up for. The individuals are diagonally opposite mother with daughter and father with son and have travelled the road to independence, an important period is bridged. This symbolism refers to the school time on the adjacent Amsterdams Lyceum.
family life was an important theme at the sculpture by Hildo Krop; he often used himself and his family as a model for its pictures. The sculptures on the bridge in front of the Amsterdams Lyceum Lyceum here are a clear example of.
after a restoration in 2007 are the images put back again in 2008. Some images are replaced by replicas and the others are impregnated.
this bridge by architect Pieter Lodewijk Kramer with symbolic sculptures of Krop, lean-to scaffolds and two bridge cottages is of great cultural-historical and urban planning value. It is an example of expressionist bridge building. The location of the bridge forms a connection between the old town on the north side in the direction of Vondel park and the new town to the side of the Olympia square on the South side.

www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
The Lyceum bridge that carries the Amsterdams Lyceum to the Olympia's square is not only architectural, but also urban seen a masterpiece. Of this bridge, the architect Piet Kramer the bridge deck held almost flat to avoid visually lower the school building. The four images of Hildo Krop refer thematic to education. The low set images for a boy and a girl, surrounded by stylized lilies (symbol of purity) and Egyptian lotus flowers. The high images make mother and daughter with flowers, while on the other side the father and son are surrounded by tools visualised. The four images refer to youth, upbringing and education and thus to the school building.

www.rijksmonumenten.nl:
The sculpture to the abutments of the bridge is by Hildo Krop. Sculpture on the elevated pillars at the side of the Lyceum on one side (O) depicting a seated man, who introduces his son to the world of technology. On the other hand (W) shows a seated mother her daughter the beauty of a flower. On the other side of the bridge on the abutments and diagonally to each other sculptures by daughter and son, as adults. All images of French limestone.