Art@Site www.artatsite.com Willem Reijers Phoenix
Artist:

Willem Reijers

Title:

Phoenix

Year:
1974
Adress:
Spiegelgracht
Website:
Had groter mogen zijn
Vorm
Aan dit kleine beeld loop je makkelijk voorbij. Maar wat blijkt; dit is een parmantige vogel met karakter gezien de ogen en de hakende snavel.
Materiaal
Het beeld is bonkig en heeft een ruw oppervlakte. De Phoenix en de sokkel lopen in elkaar over. De bonken klei in de sokkel komen terug in de klauwen, het lijf en ook wat misschien vleugels zijn.
Locatie
Het beeld kijkt uit op een terras. Zittend op het terras kun je contact met het beeld maken en in de ogen kijken.
Impact
De locatie is goed gekozen voor dit sterke beeld. Het beeld is te klein (of staat te hoog) om invloed te hebben op de sociale omgeving. De beeldtaal is te specifiek om herkenbaar te zijn voor niet-klassiek geschoolde mensen.
Betekenis
Een Phoenix herrijst uit het as. Bedoeld is Nederland die hersteld na WOII.
De kunstenaar heeft een ingewikkeld sociaal proces treffend uitgedrukt.
Door Theo, www.artatsite.com

Translation
Could be bigger
Shape
This small statue can easily be walked by. But what is the case? This is a perky bird with character and with burning eyes and a hooked beak.
Material
The material is chunky and has a rough surface. The Phoenix and the base blend together. The chunks of clay into the base come back in the claws, body and perhaps his wings.
Location
The image looks out onto a terrace. Sitting on the terrace you can make contact with the artwork and look into the eyes.
Impact
The location is well chosen for this strong work of art. The statue is too small (or is placed too high) to influence the social environment. The imagery is too specific to be recognized for non-classically trained people.
Meaning
A phoenix is rising from the ashes. Meaning The Netherlands recovered after WWII.
The artist has aptly expressed a complex social process.
By Theo, www.artatsite.com

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Het monument 'Phoenix' in Arnhem herinnert aan de vernieling in WOII en herbouw van dit treinstation. De Phoenix is een Grieks-mythologische vogel die zich volgens de fabel om de 500 jaar liet verbranden op een door de zon ontstoken brandstapel, om vervolgens herboren uit de as te herrijzen. De beeltenis is een symbool van onsterfelijkheid en eeuwige verjonging na ondergang en verwijst naar de wederopbouw en de hoop op een betere toekomst.

www.wikipedia.org:
Reijers heeft ooit de stelling geponeerd: ‘Een beeldhouwer maakt zijn beste werk wanneer hij de vijftig is gepasseerd’. Hij is 48 jaar geworden en was slechts tien jaar als beeldhouwer actief, hij heeft een klein oeuvre van experimenteel werk nagelaten. In 2004 is een monografie verschenen. In de aanbeveling:
' (…) een monografie dat een beeld geeft van het werk van deze vernieuwer van de Nederlandse beeldhouwkunst in de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw. Ondanks de lessen die hij in de jaren dertig in Parijs volgde bij de schilder Fernand Léger en bij beeldhouwer Ossip Zadkine, is Reijers als autodidact te beschouwen. Zijn eclectische half-abstracte plastieken reflecteren met hun vitaliteit en originaliteit Reijers’ persoonlijkheid. De kunstenaar maakte naam met onconventionele, soms bijna speelse beelden als Verkeerswezen op de Groninger Emmabrug, Monument voor een fusillade in Zijpersluis en zijn ontwerpen voor het Koopvaardijmonument in Rotterdam. Tot zijn vroege dood in 1958 bleef hij verrassen.'

www.amsterdam.nl:
Gegoten bronzen beeld op een gegoten betonnen sokkel (gebouchadeerd), op een gemetseld voetstuk van baksteen. Dit beeld is een tweede afgietsel naar een bestaand model. De eerste staat op het Stationsplein in Arnhem.

Translation
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
the monument ' Phoenix ' in Arnhem commemorates the destruction in World War II and rebuilding of this railway station. The Phoenix is a Greek mythological bird which itself according to the fable to the 500-year-left a burn on a Sun-inflamed stake, then reborn from the ashes again. The image is a symbol of immortality and eternal rejuvenation after demise and refers to the reconstruction and the hope of a better future.

www.wikipedia.org:
R. has ever posited theorem: ' a sculptor makes his best work when he has passed the 50 '. He is 48 years old and was only ten years as a sculptor active, he has a small oeuvre of experimental work failed. In 2004, a monograph appeared. In the recommendation:
"(...) a monograph of the work of this innovator of Dutch sculpture in the forties and fifties of the last century. Despite the lessons he followed in Paris in the 1930s with the painter and sculptor Ossip Zadkine, Fernand Léger is Rabago as autodidact. His eclectic half-abstract plastics reflect with their vitality and originality R. ' personality. The artist made his name with unconventional, at times almost playful images like traffic on the Groningen Emma bridge, Monument to a fusillade in Zijpers luis and his designs for the Merchant monument in Rotterdam. Until his early death in 1958, he continued to surprise you."

www.amsterdam.nl :
Cast Bronze sculpture on a cast concrete base (gebouchadeerd), on a brick pedestal of brick. This image is a second casting to an existing model. The first State on the station square in Arnhem.