Art@Site www.artatsite.com Tirzo Martha Overcoming Ourselves In Order To Overcome Apeldoorn
Artist:

Tirzo Martha

Title:

Overcoming Ourselves In Order To Overcome

Year:
2020
Adress:
Sprengenpark
Website:
Is eclecticism allowed?
Tirzo Martha is combining different visual languages with a statue of an African goddess, a tire and a chunk of natural stone. Is this eclecticism allowed?
I think we're in the middle of a neo-styles, dropped everything, but as an artist, you have to choose between the neo-minimalism, neo-baroque, neo-romantic, neo -, post-modernism. However, when the neo-eclecticism that we get in our face that's not stijlvast! In short: no, everything is allowed!
The eclecticism that combines elements of different cultures. Every culture has its own form, basic principles, and associations. If it calls an African-value concepts such as anxiety, fear, worship, past and wonders, tribal society, and the priest(s). The combination of cultures can be enriched by the fact that the concepts complement each other, or to correct them. Thus, it calls for a tire concepts such as oil, to the independence, freedom, the Anthropocene, the individual. The combination of a and a, again and a, a tire may be, for example, worship of, an individual do.
However, this may conflict calls to other associations in art work. According to the points of the tire to ninbus in Overcoming Ourselves, In Order To Overcome. Because of this, plays, Tirzo Martha, in a creative sense of the term. And yet, the parts and pieces fit together (see the essay is listed below).
But here, there's a danger in that. In kazakhstan it is of good wishes. The viewer must be running for as long as the puzzle pieces until the consistency. This is true for every good work.
Be a real threat to the eclectic art of it is that it's shallow, cheap, and cheesy. This may be caused by the shallowness of the artist, but also because of a limited understanding of, and associating ability of the user.
I think an artist is a strong, if eclectic, art. And the courage to I!
By Theo, www.artatsite.com

Vertaling
Mag eclecticisme?
Tirzo Martha combineert verschillende beeldtalen met een Afrikaans godsbeeld, een autoband en een brok natuursteen. Mag dit eclecticisme?
Volgens mij zijn we midden in de neo-stijlen beland: alles mag, maar als kunstenaar moet je kiezen tussen het neo-minimalisme, het neo-barok, de neo-romantiek, het neo-post-modernisme. Maar bij het neo-eclecticisme halen wij onze neus op: dat is niet stijlvast! Kortom: niet alles mag!
Het eclecticisme combineert elementen uit verschillende culturen. Elke cultuur heeft specifieke beeldtaal, uitgangspunten, associaties. Zo roept een Afrikaans godsbeeld begrippen op als angst, aanbidding, ver verleden, wonderen, tribale samenleving, priester(es). De combinatie tussen culturen kan een verrijking zijn doordat begrippen elkaar aanvullen of corrigeren. Zo roept een autoband begrippen op als olie, zelfstandigheid, vrijheid, Antropoceen, individualiteit. De combinatie van een godsbeeld en een autoband kan bijvoorbeeld 'aanbidding van het individu' betekenen.
Maar dit kan conflicten oproepen met andere associaties in het kunstwerk. Volgens mij verwijst de autoband naar een nimbus bij Overcoming Ourselves In Order To Overcome. Hierdoor speelt Tirzo Martha op een creatieve manier met betekenissen. En toch blijven de onderdelen als puzzelstukken in elkaar passen (zie het essay hieronder).
Maar hierin schuilt een gevaar. Bij eclecticisme wordt welwillendheid verlangt. De kijker moet actief zo lang de puzzelstukken draaien totdat de samenhang ontstaat. Dit geldt trouwens voor elk goed kunstwerk.
Een reëel gevaar bij eclectische kunst is dat het oppervlakkig, goedkoop, kitsch is. Dit kan veroorzaakt worden door oppervlakkigheid van de kunstenaar maar ook door een beperkt begrip en associërend vermogen van de kijker.
Ik vind een kunstenaar moedig, als die eclectische kunst maakt. En moed prijs ik!
Door Theo, www.artatsite.com

helpful goddess
Often a accumulation reads like a graphic novel: close looking is needed at each element before you understand the story. With this accumulation by Tirzo Martha it's different.
Overcoming Ourselves In Order To Overcome is readable; the goddess is the central figure and stories are told around here. This goddess is a strong person, she looks firmly. Just like any goddess, she not only has a message, but she can intervene too if needed. What would this be?
Seeing her pregnant belly, she seems to me a fertility goddess. You can also see it by the basket of fruits on her back. The woman decides on new life, growth, health. With the spade I deduce that this goddess is also helpful in the agriculture.
There is no doubt at her authority; no one has missed her crown at the top of her head in the form of tires. The goddess is seated on a chair; this shall emphasize her importance. The chair is standing on pies of natural stone which are supported by struts. With these struts I am thinking of a new work that is still in progress. These two elements are contradictory: how can an authoritative person sit on a work in progress? Or does this mean that this goddess has solidarity and participates in change and renewal?
An intriguing feature are the clenched fists on her crown. This can indicate that she's praised for her great works and these are evoking a sense of justice.
With this artwork I see a goddess with solidarity who gives new life to change the world so that there is more justice.
The question now arises: what has this goddess to say to us? I think slowly and careful the consciousness regains about minorities and white supremacy in our history. With an image of a deity and fists I think of minorities. With natural stone and tires, I think of history and capitalism. To me, all of this seems to fit together like a puzzle!
By Theo, www.artatsite.com

Vertaling
behulpzame godin
Vaak leest een stapeling zoals een stipverhaal: je moet goed kijken naar elk onderdeel voordat je het verhaal snapt. Bij deze stapeling van Tirzo Martha werkt dat anders.
Overcoming Ourselves In Order To Overcome is leesbaar; de godin is de centrale figuur en daarom heen worden verhalen verteld. Deze godin is een krachtige persoon, zij kijkt resoluut. Nét zoals elke godin heeft zij niet alleen een boodschap, maar kan ook ingrijpen als dit nodig is. Wat zou dit zijn?
Aan haar zwangere buik te zien, lijkt ze mij een vruchtbaarheidsgodin. Je ziet het ook aan de mand met vruchten op haar rug. Deze vrouw beslist over nieuw leven, de groeikracht, gezondheid. Aan de spade leid ik af dat deze godin ook behulpzaam is bij de landbouw.
Er is geen twijfel aan haar autoriteit; niemand zal de kroon boven haar hoofd in de vorm van autobanden zijn ontgaan. De godin zit op een stoel; dit zal haa belang benadrukken. De stoel staat op brokken natuursteen die met houtjes zijn gestut. Bij deze houtjes denk ik aan een nieuw werk waaraan nog volop gewerkt wordt. Deze twee elementen zijn in tegenspraak: hoe kan een gezaghebbende persoon op een work in progress zitten? Of betekent dit dat deze godin solidair is en ook zelf deelneemt aan verandering en vernieuwing?
Een intrigerend element zijn de gebalde vuisten op haar kroon. Dit kan erop wijzen dat ze geprezen is om haar goede werken en deze oproepen tot rechtvaardigheid.
Met dit kunstwerk zie ik een solidaire godin die nieuw leven geeft om daarmee de wereld te veranderen zodat er méér rechtvaardigheid is.
Nu komt de vraag: wat zegt deze godin ons? Volgens mij begint er langzaam en voorzichtig bewustzijn te komen voor minderheden en de witte dominantie in onze geschiedenis. Bij een godsbeeld en vuisten denk ik aan minderheden. Bij natuursteen en autobanden denk ik aan geschiedenis en kapitalisme. Volgens mij past dit alles als een puzzel in eaar!
Door Theo, www.artatsite.com

www.wilhelminaring.nl:
Zijn beelden vallen op door hun geconcentreerde speelsheid, hun afgewogen gebruik van allerhande materialen en hun immanente vernieuwing van het tegelijk herkenbare sculpturale. Zijn onconventionele materiaalgebruik is daar op velerlei wijze de drager van en staat dwars op het aloude idioom van marmer, staal, stam. Emmers, wasknijpers, gevonden voorwerpen, autobanden, tekstborden, afgedankte spullen vormen de grondstoffen van zijn assemblages en sculpturen die altijd afgewogen en uitgebalanceerd zijn. En dat zonder de vitaliteit, de levenskracht en de directe aanwezigheid van zijn werk op enigerlei wijze in te dammen.

www.apeldoorndirect.nl:
Tirzo heeft onlangs een expositie gehad in het CODA Museum: Het huis dat nooit af is. Dit is tot stand gekomen, omdat hij in 2019 de Wilhelminaring won. Wat de overeenkomst is tussen de expositie en dit werk is, de manier waarop de kunstenaar te werk gaat. Hij zegt: 'Bij het creëen van dit werk zijn 3 principes leidend geweest: balans, stapelen en dragen. Beroemde kunstenaars lijken met 1 hand een enorme steen te kunnen duwen of dragen. Met ontzag denk ik aan de oude tempels, bijvoorbeeld in Peru. Eeuwen later zijn we nog steeds diep onder de indruk.'
Het is de magie van de beeldhouwer. Stapelen is natuurlijk een klassieke vorm van beeldhouwen. Ik vind het mooi om op dat eeuwenoude principe in deze tijd terug te vallen. Ook wij hebben gestapeld, dit keer met een Nederlandse steensoort en Zuid-Afrikaanse graniet maar ook met verschillende andere materialen. Door deze brokken steen bij elkaar te brengen, geven we beeld aan het bij elkaar brengen van onze menselijke ervaringen en ideeën. Wij mensen moeten het leven ook 'dragen' en dat is niet altijd makkelijk. We zijn soms afhankelijk van anderen of van middelen zoals geld. Het vraagt vaak om doorzettingsvermogen en het nodige zelfvertrouwen. Dat is precies wat we terugzagen in het maakproces.'

www.apeldoorndirect.nl: In samenwerking met ACEC werd dit kunstwerk mogelijk gemaakt. De 9 inwoners van Apeldoorn die meehielpen aan dit kunstwerk brachten niet alleen hun eigenheid mee, maar ook objecten die hun band met Apeldoorn weerspiegelen. Van een gevlochten mand van oma, kastanjes uit de omgeving tot een 17e- eeuwse baksteen van Paleis Het Loo. Al deze objecten zijn verweven in het beeld en maken het tot een uniek kunstwerk.
Tirzo Martha: 'Van de 9 inwoners wonen sommigen al generaties lang in de stad terwijl anderen op een bepaald moment in hun leven er 'gewoon' zijn komen wonen. Tijdens het werken was ik verrast over hun openheid, over de gevoelde noodzaak om samen een kunstwerk te maken. Door corona zijn mensen veranderd in hun omgang met elkaar. Het klinkt misschien raar maar de pandemie heeft dit proces makkelijker gemaakt en zelfs versneld op gang gebracht. We hebben naar elkaars verhalen geluisterd en met elkaar van gedachten gewisseld.'
www.ifthenisnow.com:
Martha maakte het beeldhouwwerk Overcoming ourselves in order to overcome voor het Sprengenpark met inwoners van Apeldoorn. Na een oproep van ACEC werden zij uitgenodigd om samen met de kunstenaar het werk te realiseren. Het betrekken van de inwoners bij het creatieve proces en de maatschappelijke betrokkenheid van Tirzo Martha vormen de rode draad in zijn oeuvre.
Martha: 'Mijn beeld voor het Sprengenpark is niet van bouwmaterialen gemaakt zoals de werken die in CODA Museum te zien waren, maar van brons. Omdat het beeld buiten en in de openbare ruimte staat, mniet alleen alle jaargetijden overleven, maar het moet ook letterlijk tegen een stootje kunnen. Ik nodig iedereen van harte uit om in de aankomende tijd alleen - of op gepaste afstand van elkaar - een wandeling door het park te maken waarbij ik het aan de verbeelding van de kijker overlaat om dit werk tot zijn recht te laten komen.' Het werk van Martha is vanaf vandaag (9 december) permanent te zien in het Sprengerpark.